Narożniki tapicerowane

Amethyst Segm. 2,5F L - Segm. E - Segm. 1HT/BK P
Go Narożnik 2F-Rec/bk
Go Narożnik Rec/bk-2F
NOWOŚĆ
Sophia Narożnik 2.5F-Otm/bk
NOWOŚĆ
Sophia Narożnik Otm/bk-2,5F
Laviano 2,5F-E-2
NOWOŚĆ
Way Narożnik 2,5F-E-2,5Sk
NOWOŚĆ
Way Narożnik 2,5Sk-E-2,5F
Linea Narożnik 2,5F-Rec/bk
Linea Narożnik 2,5F-E-1,5Sk -Vrec
Linea Narożnik 2,5F-E-1,5-1,5Sk-Vrec
Linea Narożnik Rec/bk-2,5F
NOWOŚĆ
Sergio Narożnik 3F-E-1Ht/bk
Linea Narożnik Vrec-1,5Sk-E-2,5F
Linea Narożnik Vrec-1,5Sk-1,5-E-2,5F
Linea Narożnik 1-1,5-Vrec
Linea Narożnik Vrec-1,5-1
Linea Narożnik 2,5F-E-1,5Sk-1
Linea Narożnik 1-1,5Sk-E-2,5F
Linea Narożnik 2,5F-E-1
Linea Narożnik 1-E-2,5F
Linea Narożnik 2,5F-E-1,5-1,5Sk-Rec/bk
Linea Narożnik Rec/bk-1,5Sk-1,5-E-2,5F
Linea Narożnik 2,5F-E-1,5-1,5Sk-E-1
Linea Narożnik 1-E-1,5Sk-1,5-E-2,5F
Legend Narożnik Segm. 1Rf Ele L - El. 1Sk - El. E - Segm. 2,5F P
Legend Narożnik Segm. 2,5F L-El. E- El. 1Sk- Segm. 1Rf Ele P
LEGEND NAROŻNIK Segm. 2,5F L - EL. E - 1HT/BK P
Legend Narożnik Segm. 1Ht/bk L - El. E - 2,5F P
Legend Narożnik Segm. 1 L - El.tt Prostokąt - El. 1Sk - El. E - 1Ht/bk P
Legend Narożnik Segm. 1Ht/bk L -El. E - El. 1Sk -El.tt Prostokąt - 1P
Legend Narożnik Segm. 1Rf Ele L - El.tt Prostokąt - El. 1Sk - El. E - Segm. 2,5F P
Legend Narożnik Segm. 2,5F L - El. E - El. 1Sk - El.tt Prostokąt - Segm. 1Rf Ele P
LEGEND NAROŻNIK SEGM. 1RF ELE L - EL.TT TRAPEZ - EL. 1SK - EL. E - Segm. 2,5F P
Legend Narożnik Segm. 2,5F L -El. E - El. 1Sk - El.tt Trapez - Segm. 1Rf Ele P - - -
Way Narożnik 2,5F-Rec/bk
Way Narożnik Rec/bk-2,5F
Laviano 2,5-TE-2
Laviano 2-TE-2,5
Laviano 2-TE-2
Laviano 2,5-TE-2,5
Sonet Narożnik Segm. 1Rf Ele L - El.tt Prostokąt - El. 1Sk - El. E - Segm. 2,5F P
SONET NAROŻNIK Narożnik SEGM. 1RF ELE L - EL.TT TRAPEZ - SEGM. 2,5F - EL. E. - Segm. 1SK P
Fashion 3F-OTM/BK
Sonet Narożnik Segm. 2,5F L - El. E - Segm. 1P Sk
Fashion OTM/BK-3F
Sonet Narożnik Segm. 2,5Sk L - El. E. - El. 1Sk - Segm. 1Rf Ele P
Sonet Narożnik Segm. 2,5Sk L - El. E - Segm. 2,5F P
ELEGANCE NAROŻNIK 1HT/BK L-SEGM. E-SEGM. EL. 2,5F-SEGM. E-Segm. El. 1 - EL. PROSTOK-SEGM. 1P
Linea Narożnik 2,5F-E-1,5Sk-1
Elegance Narożnik Otm/bk-2,5F
NOWOŚĆ
Salmo Narożnik Segm. 3F-EL. E-Segm. 1HT/BK
LIBRETTO NAROŻNIK Segm. 2,5F - El. E - El. 1 - EL. Cargo - Segm. 1RF
NOWOŚĆ
Narożnik Poesia Segm. 1HT/BK-EL. E-Segm. 2,5F
Narożnik Poesia Segm. 2,5F-REC/BK
Epic Narożnik 2F-Otm/bk
Rima Narożnik 2.5F-Of/re C-Bk
Impulso Narożnik 2,5F-E-1Ht/bk
Impulso Narożnik 2.5F-Rec/bk
IMPULSO NAROŻNIK 2,5F-E-1bb-Cr-1RF ele
Finn Narożnik 2Fdl-Otm/bk
newsletter